EEVL 2023 I kutseeksamite toimumise ja kutse taastaotlemise perioodi tähtajad

 • 28.november 2022 – dokumentide vastuvõtu avalikustamine
 • 19.detsember 2022 – dokumentide vastuvõtmise tähtaeg
 • 13.jaanuar 2023 –   hindamiskomisjoni koosolek
 • 24.jaanuar 2023 – eksamitele registreerimise ja praktilise eksami videote esitamine
 • 3.veebruar 2023 – teooriaeksamid
 • 17.veebruar 2023 – järeleksamid
 • 23.veebruar  – hindamiskomisjoni koosolek, kutseomistamise kinnitamine

EEVL 2023 II kutseeksamite toimumise ja kutse taastaotlemise perioodi tähtajad:

 • 18.juuli    2023 – dokumentide vastuvõtu avalikustamine
 • 8.august 2023 – dokumentide vastuvõtmise tähtaeg
 • 1.september 2023 – eksamitele registreerimise ja praktilise eksami videote esitamine
 • 6.september 2023 – teooriaeksamid
 • 9.-19. september – võimlemise praktilised eksamid supervisioonina
 • 20.september 2023 – teooria järeleksam
 • 22.september 2023  – kutseomistamise kinnitamine
 • 15.september – rühmatreeningute praktiline eksam
 • 22.september 2023  – kutseomistamise kinnitamine

Kutse taotlemine toimub ainult läbi Spordiregistri (minu.treenerikutse.ee), mille süsteemi saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID, või Smart-ID kaudu. Esmalt tuleb teha keskkonnas oma profiil ja seejärel laadida üles järgnevad dokumendid:

➢ avaldus – täidetakse süsteemis küsimustele vastates
➢ koopia passist või ID kaardist
➢ koopia kesk- ja kõrgharidust tõendavast dokumendist
➢ koopiad koolitust tõendavatest dokumentidest

Dokumentide esmase läbivaatamise teostab ainult Spordikoolituse ja -Teabe SA.

Kutse taastaotlemisel tuleb kontrollida üle Spordiregistris olevad isikuandmed, esitada Spordiregistri keskkonnas koolituste tunnistused vähemalt 60 tunni erialase koolituse läbimise kohta 4 viimase aasta jooksul ning lisada maksekorraldus.

TÄHELEPANU! Kutse taotlemisel (esmane ja taseme tõstmisel) ning taas taotlemisel on vajalik kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või täiendkoolituse (6 tundi) läbimine. Esmaabikoolituse võib läbida ükskõik millise kvalifitseeritud pakkuja juures.


Kutse andmise tasu
(kehtivad ka kutse taastaotlemise ja teooria korduseksami puhul) palume tasuda minu.treenerikutse.ee keskkonna kaudu.

NB! Alates veebruarist 2022 kutse andmise tasud saab maksta AINULT minu.treenerikutse.ee keskkonna kaudu. Palume tasuda ainult keskkonna kaudu!

Abitreener, EKR 3                       40.00 €

Nooremtreener, EKR 4             47.00 €

Treener, EKR 5                             56.00 €

Vanemtreener, EKR 6                72.00 €

Praktiliste oskuste korduseksami puhul tasuda 50% kutse andmise tasust. Arve soovist palume aegsasti teada anda EEVL-i sekretariaadile aadressil eevl@eevl.ee.

Kutse andmise tasu ei tagastata vastavalt kutse andmise korra punktile 6.2.3.

Eksamitele lubatakse neid, kes on vähemalt 17 ja pool aastat vanad, vastavad soovitud taseme taotlemiseks kehtestatud nõuetele ning on läbinud vajalikus mahus koolitused, mis on tõendatud tunnistustega või mille koolitustunnid on alaliidu poolt otse Spordiregistrisse üleslaetud. Hindamiskomisjoni otsus eksamile või taastaotlemisele lubamise kohta saadetakse pärast hindamiskomisjoni koosolekut.

VÕIMLEMINE:

 1. Üldainete teooria eksam toimub EOK testikeskuses. Igale eksamineeritavale antakse parool, millega sisenetakse testikeskkonda, kus avaneb nimeline ja ainukordne test 20 spordi üldainete küsimusega küsimuste andmepangast. Iga küsimuse kohta on neli valikvastust, millest ainult üks on õige. Üldainete testi täitmiseks antakse aega 30 minutit ning selle vähemalt 60 %-lisel sooritamisel lubatakse eksamineeritav erialase teooria testi täitmisele
 2. Eriala teooria test koosneb 20-st võimlemise eriala küsimusest. Eksamile tulles esitatakse eelnevalt teatatud ajaks, millisel alljärgneval võistlus- või harrastusvõimlemise alal soovitakse sooritada eriala test:

1) iluvõimlemine – võistlusvõimlemise suunitlus

2) rühmvõimlemine – võistlusvõimlemise suunitlus

3) sportakrobaatika – võistlusvõimlemise suunitlus

4) sportaeroobika – võistlusvõimlemise suunitlus

5) trampoliinvõimlemine – võistlusvõimlemise suunitlus

6) TeamGym – võistlusvõimlemise suunitlus

7) harrastusvõimlemine (staadionipeod,ilu-ja rühmvõimlemise suunitlus)

8) harrastusvõimlemine (akrobaatiline suunitlus)

Võistlusvõimlemise suunitlusega testid sisaldavad mõningaid küsimusi võistlusmääruste kohta.

Testi on võimalik täita nii eesti kui vene keeles ning selle sooritamiseks on aega 30 minutit.

Teooria eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on vastanud õigesti vähemalt 80% küsimustest (üldained + eriala test kokku). Testi mittesooritanul on õigus taotleda treenerikutset uuesti üldise korra alusel.

Pärast kirjaliku testi edukat sooritamist lubatakse eksamineeritav praktiliste oskuste eksamile.

Praktilise eksami sooritamiseks on kaks võimalust:

I Supervisioon (treeningtunni jälgimine) – treeningute toimumise ajad ja kohad teatab superviseeritav eksamikomisjonile kirjalikult ettenähtud ajaks. Selle järgselt kinnitab eksamikomisjon praktilise eksami toimumise aja. Eksami sooritaja kindlustab sobivad tingimused eksamikomisjonile tunni jälgimiseks.

II Treeningtunni esitamine videosalvestusena (üleslaadimine online-keskkonda). Videosalvestus peab olema esitatud monteerimata tervikliku tunnina kvaliteetse pildi ja heliga. Treeneri ja treeningtunnis osalejate tegevus peab salvestusel olema näha ja kuulda.

NÕUDED PRAKTILISE EKSAMI TUNNILE

 1. Eksamitunni pikkuseks on 45 – 60 minutit; sportakrobaatika EKR_5 ja EKR_6 eksamitunni pikkuseks on lubatud 1 tund ja 30 minutit.
 2. Eksami sooritamiseks on vajalik esitada tunnikonspekt maksimaalselt 2 leheküljel ( Tunnikonspekti näidis), kus on märgitud eksamitunni põhiosa teema ja eesmärk ning sihtrühm, kellele tund on suunatud. Tunnikonspekt peavad sisalduma kõikides tunniosades tehtavad harjutused koos ajalise kestusega. Harjutuste kirjeldusele tuleb lisada ka lähteasend ning harjutuse toime. Kõikidel, va TRA sooritajatel, tuleb eksamitund läbi viia muusika saatel (kui mitte kogu tund, siis vähemalt soojendusosa) ning ilma tunnikonspekti kasutamata.
 3. Eksamitunnis osalejate arv peab olema vähemalt 5 (v.a kõrgema meisterlikkuse rühmadele läbiviidavad tunnid).
 4. Praktilise eksami tund peab sisaldama kõiki tunniosasid: soojendus, põhi-  ja lõpetav osa ning põhiosa teemaks võib olla eksaminandi enda poolt soovitud või määratud/loosiga tõmmatud  elementide õpetamine.
 5. Tunni sissejuhatavas osas tuleb selgitada võimlejatele, millise harjutuse/elemendi õppimine on algava tunni eesmärk.
 6. Soojendusosas kasutatavate harjutuste valik peaks arvestama võimlejate vanust ja ettevalmistust ning toetama tunni põhiosa harjutuste/elementide õppimist.
 7. Õpetamisel peab oskama kirjeldada, kuidas elementi õigesti sooritada
 8. Harjutuse/elemendi õpetamisel tuleb kasutada eelharjutusi (vajadusel nii vahendil kui ka põrandal) ning vajalikke abistamise ja julgestamise võtteid.
 9. Õpetamise käigus tuleb kontrollida harjutuse/elemendi tehnika sooritamist ning pöörata tähelepanu vigade parandamisele.
 10. Tunni lõpus anda tagasisidet, kuidas harjutuse/elemendi õppimine õnnestus.

Hindamisel arvestatakse:

 1. Eksami sooritaja oskust  läbi viia treeningut õiget tunni ülesehitust  järgides;
 2. Juhendamis- ja õpetamisoskust,  abistamise võtete  valdamist;
 3. Erinevates tunni osades kasutatavate harjutuste valikut ja nende sobivust, arvestades võimlejate vanust, ettevalmistust ning tunni eesmärki;
 4. Tunni koormust, võimlejate rakendatust ja aktiivsust ning ohutuse tagamist;
 5. Võimlemise terminoloogia valdamist ning oskust seda treeningtunnis sihipäraselt kasutada;
 6. Oskust rühmaga suhelda, kontakti võimlejatega;
 7. Muusika kasutamise oskust;
 8. Harjutuste ettenäitamise oskust;
 9. Treeneri aktiivsust, entusiasmi  ja empaatilisust eksamitunni läbiviimisel; enesevalitsemis- ja tegutsemisoskust ootamatute situatsioonide tekkimisel.
Praktilise eksami mittesooritamisel annab kutsekomisjon õiguse sooritada korduseksam 1 aasta jooksul, tasudes ½ eksamitasust.

RÜHMATREENINGUD:

 1. Üldainete teooria eksam toimub EOK testikeskuses. Igale eksamineeritavale antakse parool, millega sisenetakse testikeskkonda, kus avaneb nimeline ja ainukordne test 20 spordi üldainete küsimusega küsimuste andmepangast. Iga küsimuse kohta on neli valikvastust, millest ainult üks on õige. Üldainete testi täitmiseks antakse aega 30 minutit ning selle vähemalt 60 %-lisel sooritamisel lubatakse eksamineeritav erialase teooria testi täitmisele.
 2. Eriala teooria test koosneb 20  eriala küsimusest. Testi sooritamiseks on aega 30 minutit.

Teooria eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritava on vastanud õigesti vähemalt 80% küsimustest (üldained + eriala test kokku). Testi mittesooritanul on õigus taotleda treenerikutset uuesti üldise korra alusel.

Pärast kirjaliku testi edukat sooritamist lubatakse eksamineeritav praktiliste oskuste eksamile.

Praktilisele eksamile tulles esitatakse eelnevalt teatatud ajaks a´ 50 min. tunnikonspekt (maksimaalselt 2-l leheküljel), märkides treeningtunni nimetuse ning kirjeldades igas tunni osas tehtavaid harjutusi koos nende ajalise kestusega.

Kui tund sisaldab aeroobset liikumiskombinatsiooni, siis selle pikkuseks peab olema vähemalt 64 lööki (2 blokki, kummaski 16 lööki pj + 16 lööki vj).

Lihastreeningu osas kirjeldada dünaamilise lihastööga harjutusi oma keharaskust kasutades vastavalt tunni põhiosa teemale, kuid mitte vähem kui 8 harjutust. Harjutuste kirjeldusele lisada ka lähteasend ning millis(t)ele lihasrühma(de)le on harjutus suunatud.

I. Praktiline eksam rühmas (3. ja 4. tase)

Eksamil tuleb igal osavõtjal á 15 min jooksul juhendada rühma alljärgnevalt:
 
1. Õpetada ja juhendada oma tunnikonspekti soojendusosas kasutatavaid harjutusi ja liikumisi;
2. Vastavalt eksamipiletile näidata ja õpetada:
–  lihasharjutusi, esitades kaks harjutuse varianti – kergem, mis on sobiv algajatele ja raskem – sobiv rohkem   edasijõudnutele.
– venitusharjutusi lihashoolduse eesmärgil.  
 
Praktilisel eksamil võimaldatakse igaühel kasutada oma muusikat. 
 
Hindamisel  arvestatakse:
 
1.  Eksami sooritaja liikumisoskust
2.  Juhendamis- ja õpetamisoskust 
3.  Terminoloogia ning kätemärkide tundmist
4.  Muusika kasutamist
5.  Oskust rühmaga suhelda

Praktiline eksam loetakse sooritatuks kui eksamineeritavale antakse vähemalt 70% maksimaalsetest hindepunktidest.

Praktilise eksami mittesooritamisel annab kutsekomisjon õiguse sooritada korduseksam 1 aasta jooksul, tasudes ½ eksamitasust.

II. Supervisioon (treeningtunni jälgimine)

Treeningute toimumise ajad ja kohad teatab eksami sooritaja hindamiskomisjonile kirjalikult ettenähtud ajaks. Sellejärgselt kinnitab komisjon praktiliste oskuste eksami toimumise aja.Eksami sooritaja kindlustab hindamiskomisjonile sobivad tingimused tunni jälgimiseks. Eksamitunni pikkuseks on 45-60 minutit.

III. Treeningtunniesitamine videosalvestusena

Soovitav treeningtunni pikkus on 45-55 minutit  ning see peab sisaldama kõiki tunniosasid (soojendus, põhiosa ja lõpetav osa). Koos üleslaetud videosalvestusega on vajalik esitada tunnikonspekt (maksimaalselt 2 leheküljel), mis sisaldab kõikides tunniosades tehtavaid harjutusi. Lihastreeningu ja venituste osas lisada harjutuse kirjeldusele ka lähteasend ning millis(t)ele lihasrühma(de)le on harjutus suunatud.

Lisaks märkida:

 • ees- ja perekonnanimi, taotletav tase
 • treeningtunni läbiviimise aeg ja koht
 • treeningtunni nimetus

Treeneri tegevus videosalvestusel peab olema nii kuulda kui näha. Selleks tuleb:

 • asetada kaamera 45° nurga alla ja teha kindlaks, kas filmimise ajal on nähtav kogu keha ning ka mõned tunnis osalejad;
 • salvestada tund soovitavalt ilma  pausideta;
 • muuta vajadusel kaamera asendit (nt. kui vahepeal sooritatakse harjutusi maas).

Treeningtunni hindamisel ja tagasiside andmisel arvestatakse:

1. Treeneri tehnikat

 • kehahoiak kogu tunni vältel erinevaid liikumisi ja harjutusi sooritades
 • õige tehnika harjutuste sooritamisel

2.  Tunni ülesehitust ning harjutuste ja liikumiste õpetamisoskust

 • liikumiste ja harjutustejõukohasus vastavalt tunnis osalejate tasemele
 • muusika kasutamise oskus
 • käte liikumiste kasutamine
 • erinevate õpetamismeetodite kasutamist
 • parema ja vasaku poole võrdne kasutamine

3. Juhendamisoskust

 

terminoloogia ja kätemärkide õige kasutamine

 • käskluste ennetamine ning vigade parandamine
 • harjutuse sooritamisel lihasrühma ning harjutuse eesmärgi tutvustamine
 • koormuse valik vastavalt klientide võimekusele ning treenitusele
 • klientidegahea kontakti saavutamine
 • lihas- ja venitusharjutustel sobiva kehaasendi valimine (kuuldav ja nähtav klientidele)
 • treeneri entusiasm ja empaatilisus, oskusmuuta treening osalejatele lõbusaks ning tekitada neis soovi tagasi t