kutseeksamid

KUTSEEKSAMID - võimlemine  ning aeroobika ja rühmatreeningud 

 

VÕIMLEMINE 

Kutseeksam koosneb teooria eksamist (kirjalik test) ning praktiliste oskuste eksamist.

KIRJALIK EKSAM - koosneb kahest osast

1.    Üldainete teooria eksam toimub EOK testikeskuses. Igale eksamineeritavale antakse parool, millega sisenetakse testikeskkonda, kus avaneb nimeline ja ainukordne test 20 spordi üldainete küsimusega küsimuste andmepangast. Iga küsimuse kohta on neli valikvastust, millest ainult üks on õige. Üldainete testi täitmiseks antakse aega 30 minutit ning selle vähemalt 60 %-lisel sooritamisel lubatakse eksamineeritav erialase teooria testi täitmisele.

2.    Eriala teooria test koosneb 20-st võimlemise eriala küsimusest. Eksamile tulles esitatakse eelnevalt teatatud ajaks, millisel alljärgneval võistlus- või harrastusvõimlemise alal soovitakse sooritada eriala test:

1)    iluvõimlemine - võistlusvõimlemise suunitlus
2)    rühmvõimlemine - võistlusvõimlemise suunitlus
3)    akrovõimlemine - võistlusvõimlemise suunitlus
 - sportakrobaatika
 - sportaeroobika
               - batuudihüpped
               - TeamGym
       4)  harrastusvõimlemine -  ilu- ja rühmvõimlemise suunitlus        
       5)  harrastusvõimlemine - akrovõimlemise suunitlus

Võistlusvõimlemise suunitlusega testid sisaldavad mõningaid küsimusi võistlusmääruste kohta.

Testi on võimalik täita nii eesti kui vene keeles ning selle sooritamiseks on aega 30 minutit.

Teooria eksam (nii üldainete kui eriala) loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on vastanud õigesti vähemalt 80% küsimustest.Testi mittesooritanul on õigus taotleda treenerikutset uuesti üldise korra alusel.

Pärast kirjaliku testi edukat sooritamist lubatakse eksamineeritav praktiliste oskuste eksamile.

PRAKTILINE EKSAM

Praktilise eksami sooritamiseks on kaks võimalust:

I Supervisioon (treeningtunni jälgimine)

Treeningute toimumise ajad ja kohad teatab superviseeritav eksamikomisjonile kirjalikult ettenähtud ajaks. Sellejärgselt kinnitab eksamikomisjon praktilise eksami toimumise aja. Eksami sooritaja kindlustab sobivad tingimused eksamikomisjonile tunni jälgimiseks.Eksamitunni pikkuseks on 45 – 60 minutit. Eksami sooritaja esitab eelnevalt enne eksamit tunnikonspekti (tunnikonspekti näidise leiad siit) maksimaalselt 2 leheküljel, kus on märgitud treeningtunni teema ja eesmärk ning sihtrühm, kellele tund on suunatud. Tunnikonspekt peavad sisalduma kõikides tunniosades tehtavad harjutused koos ajalise kestvusega. Harjutuste kirjeldusele tuleb lisada ka lähteasend ning harjutuse toime. Kõikidel, välja arvatud TRA sooritajatel tuleb eksamitund läbi viia muusika saatel (kui mitte kogu tund, siis vähemalt soojendusosa).

Hindamisel arvestatakse:

1.  Eksami sooritaja juhendamis- ja õpetamisoskust, vigade parandamise oskust; 
2.  Erinevates tunni osades kasutatavate harjutuste valikut ja nende sobivust, arvestades võimlejate
     vanust, ettevalmistust ning tunni eesmärki);
3.  Tunni koormust, võimlejate rakendatust ja aktiivsust ning ohutuse tagamist;
4.  Oskust rühmaga suhelda, kontakti võimlejatega;
5.  Muusika kasutamise oskust;
6.  Eksami sooritaja liikumisoskust ja tehnikat harjutuste ettenäitamisel

 

II Treeningtunni esitamine videosalvestusena (üleslaadimine online-keskkonda)

Eksami sooritajal on õigus praktilise eksamitunni kohta esitada videosalvestus. Koos salvestusega on vajalik esitada tunnikonspekt maksimaalselt 2 leheküljel (tunnikonspekti näidise leiad siit), kus on märgitud treeningtunni teema ja eesmärk ning sihtrühm, kellele tund on suunatud. Tunnikonspekt peavad sisalduma kõikides tunniosades tehtavad harjutused koos ajalise kestvusega. Harjutuste kirjeldusele tuleb lisada ka lähteasend ning harjutuse toime. Kõikidel, välja arvatud TRA sooritajatel tuleb eksamitund läbi viia muusika saatel (kui mitte kogu tund, siis vähemalt soojendusosa). Lisaks märkida

 • ees- ja perekonnanimi, taotletav kutsetase
 • treeningtunni läbiviimise aeg ja koht

Nõudmised videosalvestusele

 1. Videosalvestus peab olema kvaliteetse pildi ja heliga
 2. Treeneri tegevus videosalvestusel peab olema nii kuulda kui näha
 3. Treeningtunnis osalejate tegevus peab olema näha
 4. Tund peab toimuma muusika saatel (v.a. TRA)
 5. Soovitav treeningtunni pikkus on 45-60 minutit
 6. Tund peab sisaldama kõiki tunniosasid: soojendus, põhi-  ja lõpetav osa
 7. Teha kindlaks, et  hääl ja muusika on lindistusel selgelt kuulda; (kaamera ei tohiks olla kõlari või muusikakeskuse kõrval)
 8. Eksamitund ei tohiks sisaldada ainult kavade demonstratsioonesinemist

Hindamisel arvestatakse:

1.  Eksami sooritaja juhendamis- ja õpetamisoskust, vigade parandamise oskust; 
2.  Erinevates tunni osades kasutatavate harjutuste valikut ja nende sobivust, arvestades võimlejate
     vanust, ettevalmistust ning tunni eesmärki);
3.  Tunni koormust, võimlejate rakendatust ja aktiivsust ning ohutuse tagamist;
4.  Oskust rühmaga suhelda, kontakti võimlejatega;
5.  Muusika kasutamise oskust;
6.  Eksami sooritaja liikumisoskust ja tehnikat harjutuste ettenäitamisel
 
Praktilise eksami mittesooritamisel annab kutsekomisjon õiguse sooritada korduseksam 1 aasta jooksul, tasudes ½ eksamitasust.

 

Aeroobika ja rühmatreeningud   

Kutseeksam koosneb teooria eksamist (kirjalik test) ning praktiliste oskuste eksamist.

KIRJALIK EKSAM - koosneb kahest osast

1)    Üldainete teooria eksam toimub EOK testikeskuses. Igale eksamineeritavale antakse parool, millega sisenetakse testikeskkonda, kus avaneb nimeline ja ainukordne test 20 spordi üldainete küsimusega küsimuste andmepangast. Iga küsimuse kohta on neli valikvastust, millest ainult üks on õige. Üldainete testi täitmiseks antakse aega 30 minutit ning selle vähemalt 60 %-lisel sooritamisel lubatakse eksamineeritav erialase teooria testi täitmisele.

2)    Eriala teooria test koosneb 20  eriala küsimusest. Testi sooritamiseks on aega 30 minutit.

Teooria eksam (nii üldainete kui eriala) loetakse sooritatuks, kui eksamineeritava on vastanud õigesti vähemalt 80% küsimustest. Testi mittesooritanul on õigus taotleda treenerikutset uuesti üldise korra alusel.

Pärast kirjaliku testi edukat sooritamist lubatakse eksamineeritav praktiliste oskuste eksamile.

PRAKTILINE EKSAM

Praktilisele eksamile tulles esitatakse eelnevalt teatatud ajaks tunnikonspekt (tunnikonspekti näidise leiad siit) kirjeldades igas tunni osas tehtavad harjutused ning nende ajalise kestuse. Aeroobse osa liikumiskombinatsiooni pikkuseks peab olema vähemalt 64 lööki (2 blokki, kummaski 16 lööki pj + 16 lööki vj). Lihastreeningu osas kirjeldada erinevatele lihasrühmadele vähemalt 8 harjutust oma keharaskusega. Harjutuste kirjeldusele lisada ka lähteasend ning millis(t)ele lihasrühma(de)le on harjutus suunatud.

Praktiline eksam rühmas (3. ja 4. tase)

Eksamil tuleb igal osavõtjal á 15 min jooksul juhendada rühma alljärgnevalt:

1.   Õpetada ja juhendada oma tunnikonspekti aeroobses osas kasutatavaid liikumisi;
2.   Vastavalt eksamipiletile näidata ja õpetada lihasharjutusi, esitades kaks harjutuse varianti - algajatele ja edasijõudnutele.
3.   Näidata ja õpetada tunni lõpetavas osas kasutatavaid venitusharjutusi vähemalt ühele lihasrühmale.  

Praktilisel eksamil võimaldatakse igaühel kasutada oma muusikat. 

Hindamisel arvestatakse:

1.  Eksami sooritaja liikumisoskust
2.  Juhendamis- ja õpetamisoskust 
3.  Kätemärkide ning terminoloogia tundmist
4.  Muusika kasutamist
5.  Oskust rühmaga suhelda

Praktiline eksam loetakse sooritatuks kui eksamineeritavale antakse vähemalt 70% maksimaalsetest hindepunktidest.

Praktilise eksami mittesooritamisel annab kutsekomisjon õiguse sooritada korduseksam 1 aasta jooksul, tasudes ½ eksamitasust.

 II Supervisioon (treeningtunni jälgimine)

Treeningute toimumise ajad ja kohad teatab eksami sooritaja hindamiskomisjonile kirjalikult ettenähtud ajaks. Sellejärgselt kinnitab komisjon praktiliste oskuste eksami toimumise aja. Eksami sooritaja kindlustab hindamiskomisjonile sobivad tingimused tunni jälgimiseks. Eksamitunni pikkuseks on 45-60 minutit.

III Treeningtunni esitamine videosalvestusena  (üleslaadimine online-keskkonda)

Soovitav treeningtunni pikkus on 45-55 minutit  ning see peab sisaldama kõik tunniosad (soojendus, aeroobne liikumiskombinatsioon, lihastreening ja lõpetav osa). Koos videosalvestusega on vajalik esitada tunnikonspekt (maksimaalselt 2 leheküljel), mis sisaldab kõikides tunniosades tehtavaid harjutusi. Lihastreeningu ja venituste osas lisada harjutuse kirjeldusele ka lähteasend ning millis(t)ele lihasrühma(de)le on harjutus suunatud.

Lisaks märkida:

 •        ees- ja perekonnanimi, taotletav tase
 •        treeningtunni läbiviimise aeg ja koht
 •        treeningtunni nimetus

Treeneri tegevus videosalvestusel peab olema nii kuulda kui näha. Selleks tuleb:

 1.        Asetada kaamera 45° nurga alla ja teha kindlaks, kas filmimise ajal on nähtav kogu keha ning ka       mõned tunnis osalejad;
 2.        Teha kindlaks, et  hääl ja muusika on lindistusel selgelt kuulda; (kaamera ei tohiks olla kõlari või   muusikakeskuse kõrval)
 3.        Salvestada tund soovitavalt ilma  pausideta;
 4.         Muuta vajadusel kaamera asendit (nt. kui vahepeal sooritatakse harjutusi maas).

Treeningtunni hindamisel ja tagasiside andmisel arvestatakse:


1. Treeneri tehnikat

 • Kehahoiak kogu tunni vältel erinevaid liikumisi ja harjutusi sooritades
 • Vastupidavus tunni läbiviimiseks ning õige tehnikaga harjutuste sooritamiseks

2. Koreograafia ülesehitust ja õpetamisoskust

 • Liikumiste ja harjutuste jõukohasus vastavalt tunnis osalejate tasemele
 • Muusika kasutamise oskus
 • Käte liikumiste kasutamine
 • Erinevate koreograafia õpetamismeetodite kasutamine
 • Nii parema kui vasaku jala võrdne kasutamine kava ülesehitamisel

3. Juhendamisoskust

 • Terminoloogia ja kätemärkide õige kasutamine
 • Käskluste ennetamine ning vigade parandamine
 • Harjutuse sooritamisel lihasrühma ning harjutuse eesmärgi tutvustamine
 • Koormuse valik vastavalt klientide võimekusele ning treenitusele
 • Klientidega hea kontakti saavutamine
 • Lihas- ja venitusharjutustel sobiva kehaasendi valimine (kuuldav ja nähtav klientidele)
 • Treeneri entusiasm ja empaatilisus, oskus muuta treening osalejatele lõbusaks ning tekitada neis soovi tagasi tulla

Praktilise eksami mittesooritamisel annab kutsekomisjon õiguse sooritada korduseksam 1 aasta jooksul, tasudes ½ eksamitasust.