nõuded treenerikutse taotlemiseks

 

TÄHELEPANU! Kutse taotlemisel (esmane ja taseme tõstmisel) ning taas taotlemisel on vajalik kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või täiendkoolituse (6 tundi) läbimine. Esmaabikoolituse võib läbida ükskõik millise kvalifitseeritud pakkuja juures.

.Kutse taotlemine (esmane ja taseme tõstmine)

Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu poolt 11.11.2020 kinnitatud kutse andmise korrale, peab kutse taotleja vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud taseme- ja täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja teisi nõudeid dokumentidega.

Abitreeneri, EKR - 3 kutse taotlemise eelduseks on:

 • vanus vähemalt 18 aastat, abitreener, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi ja spetsialiseerumise erialal/ spordialal 30 tundi, soovitavalt keskharidus ja spordiala harrastuse kogemus.

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

 • keskharidus, abitreener, tase 3 kutse omamine, lisaks abitreeneri tasemekoolitusele kogumahus 60 tundi nooremtreener, tase 4 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 50 tundi ja spetsialiseerumise erialal/ spordialal 50 tundi ning vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreener, tase 3 kutsetasemel;
 • kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.

Treeneri, EKR-5 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:

 • keskharidus, nooremtreener, tase 4 kutse omamine, lisaks abitreeneri ja nooremtreeneri tasemekoolitustele kogumahus 160 tundi treener, tase 5 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 70 tundi ja spetsialiseerumise erialal/ spordialal 70 tundi ning erialane katkematu töökogemus abitreeneri, tase 3 ja nooremtreeneri, tase 4 kutsetasemel viimase 3 aasta jooksul.
 • viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4 aasta jooksul;
 • 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.
 • Lisaks EEVL täiendavad nõudmised:
   -  Ilu-, rühm- ja akrovõimlemine – õpilased osalenud vähemalt 1 kord võimlemise vabariiklikel või maakondade/linnade    meistrivõistlustel;  
  -  Harrastusvõimlemine – õpilased osalenud vähemalt 1 kord GymnaFestil või teistel vabariiklikel võimlemisüritustel.

Vanemtreeneri, EKR-6 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:

 • treener, tase 5 kutse omamine, erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ning vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul;
 • viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul;
 • 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 8-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul.
 • Lisaks EEVL täiendavad nõudmised:
 •  Iluvõimlemine –  õpilased osalenud vähemalt 2-l aastal viimase 4 aasta jooksul Eesti iluvõimlemise meistri- ja karikavõistlustel (välja arvatud Lootuste KV) laste-, noorte-, juunioride- või meistriklassis  ning saavutanud nimetatud võistlustel mitmevõistluses 1.- 8. koha (rühmkavade võistlustel juhendades rühma põhitreenerina);
 •  Rühmvõimlemine -  õpilased osalenud vähemalt 2 aastat viimase 4 aasta jooksul vabariiklikel rühmvõimlemise võistlustel, juhendades rühma põhitreenerina;
 •  Akrovõimlemine – õpilased osalenud vähemalt 2 aastat viimase 4 aasta jooksul akrovõimlemise vabariiklikel või maakondade/linnade meistrivõistlustel, (rühmade puhul tegutsedes põhitreenerina);
 • Harrastusvõimlemine – õpilased osalenud vähemalt 2 aastat viimase 4 aasta jooksul GymnaFestil või teistel vabariiklikel võimlemisüritustel, juhendades rühma põhitreenerina.

Meistertreener, tase 7 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

 •  vanemtreener, tase 6 kutse omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialase magistri tasemele vastav haridus, erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud erialased publikatsioonid ja/või tegevus treenerite koolitajana;
 • vanemtreener, tase 6 kutse omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatuderialased publikatsioonid ja/või tegevus treenerite koolitajana.

Eliittreener, tase 8 kutse taotlemise eelduseks on:

 • meistertreener, tase 7 kutse omamine, kestval ja akadeemilise kõrgtasemega võrreldaval määral omandanud kutsealased tipposkused ja -teadmised, lisaks vastavus vähemalt neljale järgmistest nõuetest (vastavalt EOK treenerite kutsekomisjoni hinnangule):

a. on tunnustatud ja oma tulemuslikku treeneritööd korduvalt tõendanud rahvusvahelisel tipptasemel;
b. omab rahvusvahelist autoriteeti koondiste juurde kutsutud eksperdina/treenerina;
c. on avaldanud erialaseid artikleid või valitud esinema rahvusvahelise tasemega konverentsidel;
d. on olnud kestvalt eeskujuks ning ausa mängu ja puhta spordi ideaalide eest seisja;
e. on tegev/tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga/või teadustöö valdkonnas;
f. tema uute ideede või protsesside arendamise tulemused on rahvusvaheliselt kasutusel.

Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada kutse taotlemise nõudeid kooskõlastades need eelnevalt Eesti Olümpiakomiteega.

Kutse taotlemine toimub ainult läbi Spordiregistri (www.spordiregister.ee):

Kutse taotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:
Kutse taotlemisel
1) avaldab taotleja elektroonilises keskkonnas kutsetaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu ja
sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise,
2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib elektrooniline keskkond vormikohase CV,
3) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
4) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist,
5) tasemekoolituse üldainete läbimist tõendavad dokumendid laetakse elektroonilisse keskkonda
koolitaja poolt,
6) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda tasemekoolituse erialaosa ja täienduskoolituse läbimist
tõendavad dokumendid,
7) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude
tasumise kohta.

Dokumentide esmase läbivaatamise teostab ainult Sporditeabe ja -koolituse Sihtasutus. Vaata ka KUTSE TAOTLEMISE JUHENDit!

 

Kutse taastaotlemine

Abitreener, tase 3 kutse taastaotlemise eelduseks on:
 • erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 2-aastane erialanetöökogemus abitreener, tase 3 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
Nooremtreener, tase 4 kutse taastaotlemise eelduseks on:
 • erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 2-aastane erialane töökogemus nooremtreener, tase 4 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
Treener, tase 5 kutse taastaotlemise eelduseks on:
 • erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus treener, tase 5 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
Vanemtreener, tase 6 kutse taastaotlemise eelduseks on:
 • erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus vanemtreener, tase 6 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
Meistertreener, tase 7 kutse taastaotlemise eelduseks on:
 • erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus meistertreener, tase 7 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
Eliittreener, tase 8 kutse taastaotlemise eelduseks on:
 • erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus eliittreener, tase 8 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt EOK-ga.

Kutse taastaotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:
Kutse taastaotlemisel
1) avaldab taotleja elektroonilises keskkonnas kutse taastaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu
ja sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise,
2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib elektrooniline keskkond vormikohase CV,
3) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
4) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist,
5) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid,
6) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude
tasumise kohta.

* Taastõendamine toimub esitatud dokumentide alusel ja intervjuu vormis.
* Taastõendamine vanaduspensioniealiste taastaotlejate osas toimub dokumentide alusel ning sellisel juhul
  on taastõendamise tasuks kutseasutuse poolt kehtestatud kutsetunnistuse maksumus.
* Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra.
  Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele
  vastavust tõendavad dokumendid.

Dokumentide esmase läbivaatamise teostab ainult Sporditeabe ja -koolituse Sihtasutus. Vaata ka KUTSE TAOTLEMISE JUHENDit!

 

NB! EEVL kutsekomisjoni koosoleku 16.09.16 otsused, mis puudutavad tundide arvestamist

1. EEVL klubide poolt korraldavate koolituste täpsed ajakavad ja käsitletavad teemad kooskõlastada EEVL sekretariaadiga ning vajadusel Kutsekomisjoniga.

2. Kutse taotlemisel arvestatavate koolituspäevade arv ühe koolituse kohta võib olla kuni 3 päeva.

3. Tundide mahtu kutse taotlemisel arvestatakse alljärgnevalt (mitte alaliidu poolt korraldatavad koolitused): 
3.1.  1-päevaste koolituste arvestatav tundide maht võib olla kuni 8 tundi
3.2.  2-päevaste koolituste arvestatav tundide maht on kuni 15 tundi
3.3.  3-päevaste koolituste arvestatav tundide maht on kuni 22 tundi.

4. Rohkem kui 3 päeva kestvaid koolitusi kõrgema tasemega spetsialistide/treenerite osavõtul käsitletakse treeninglaagritena, kus on võimalik koolitustunde taotleda kokku kuni12 tunni ulatuses, kui esitatakse tundide vaatlusanalüüsid vastavalt kehtestatud nõuetele.

5. Tippvõimlejate ja –treenerite osalusel toimuvaid masterclass´e külastades on võimalik koolitustundetaotleda kokku kuni 12 tunni ulatuses, kui esitatakse tundide vaatlusanalüüsid vastavalt kehtestatud nõuetele.

6. Vastavalt EOK poolt kehtestatud Kutse Andmise Korrale võib täiendkoolitusena käsitleda erinevaid võimalikke vorme (igat vormi ühekordselt igal kutse taotlemisel):
6.1. Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel erialaste ülesannete täitmine (näiteks tegutsemine kohtunikuna) – ülempiir kuni 12 tundi
6.2. Teiste treenerite juures stažeerimine, esitades tundide vaatlusanalüüsid vastavalt kehtestatud nõuetele – ülempiir kuni 12 tundi:
6.3. Kutsekomisjonile esitatud täiendkoolituse erinevate vormide õigsust kinnitab alaliidu peasekretär.

14.09.2017 koosoleku täiendavad otsused:

Staadionidel toimuvate vabariiklike ja piirkondlike võimlemis- ja tantsupidude üldjuhid, liigijuhid ning kavade autorid (v.a. assistendid) saavad esitada taseme taastaotlemisel erialase täiendkoolitusena ametialaste ülesannete täitmise eest koolitustunde alljärgnevalt (ühekordselt igal kutsetaotlemisel):

1.Vabariiklikud üritused

              - üld- ja liigijuhid kokku kuni 24 koolitustundi

              - kavade autorid  kokku kuni 16 koolitustundi

2. Piirkondlikud üritused

              - üldjuhid kokku kuni 16 koolitustundi

             -  kavade autorid kokku kuni 12 koolitustundi

Vormi õigsust tõendab võimlemis- või tantsupeo korraldaja.