Rahvusvahelise litsentsi kindlustus

Eesti Võimlemisliit MTÜ ja ERGO Insurance SE on sõlminud õnnetusjuhtumikindlustuse lepingu. Vastavalt nimetatud kindlustuslepingu tingimustele kindlustatakse rahvusvahelist litsentsi omavad sportlased alljärgnevatel tingimustel:

Kindlustusandja: ERGO Insurance SE, Veskiposti 2/1, Tallinn 10138

Kindlustusvõtja: Eesti Võimlemisliit MTÜ, Tondi 84, Tallinn 11316

Kindlustatud isik: Eesti Võimlemisliit MTÜ väljastatud rahvusvahelist litsentsi omavad sportlased

Hüvitise saaja: kindlustatud sportlased

 

Õnnetusjuhtumikindlustus

Kindlustusjuhtum on ootamatu ja ettenägematu juhtum, mille tagajärjel väline jõud tekitab kindlustatule tervisekahjustuse.

Kindlustussumma: 20 000 eurot kindlustatud isiku ja kindlustusjuhtumi kohta

Kindlustushüvitise liik ja valitud kindlustuskaitse:

  • Püsiva puude hüvitis 20 000 eurot
  • Valuraha 4 000 eurot
  • Ravikulu (Eestis) 10 000 eurot, omavastutus 50 eurot
  • Surmahüvitis ei ole valitud
  • Päevaraha ei ole valitud

Püsiva puude hüvitist makstakse juhul, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kindlustatul tekkinud püsiv tervisekahjustus ehk puue. Puue on püsiv, kui kehaosa või meeleorgani funktsioon ei ole ühe aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumist taastunud, tagamaks kehaosa või meeleorgani normaalset toimimist.

Valuraha makstakse juhul, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kindlustatul tekkinud ajutine tervisekahjustus, mille ravi on kestnud vähemalt seitse päeva. Valuraha on ühekordne hüvitis, mille suurus määratakse sõltuvalt vigastuse raskusest.

Ravikulu hüvitise alusel korvatakse mõistlikud ja põhjendatud ravikulud, mida ei hüvita Tervisekassa. Ravikulu hüvitatakse kuni ühe aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumist. Ravikulu hüvitatakse Eestis registreeritud raviasutuse arve alusel.

Kindlustuskaitse kehtib treeningutel ja võistlustel. Kindlustusleping ei laiene õnnetustele, mis toimuvad treening- ja/või võistluspaika ning tagasi jõudmisel.

Kindlustusterritoorium: kogu maailm. Ravikulu hüvitatakse ainult Eestis. Kindlustuskaitse ei kehti Venemaa Föderatsiooni, Valgevene ja Ukraina territooriumitel. Kindlustusandja ei hüvita mis tahes nõudeid ega kahju, mis on tekkinud või põhjustatud eelpool nimetatud territooriumitel.

Reisikindlustus

Kindlustusjuhtum on ootamatu ja ettenägematu juhtum, mille tagajärjel tekib kahju inimese tervisele.

Kindlustussumma: 200 000 eurot kindlustatud isiku ja kindlustusjuhtumi kohta

Kindlustushüvitise liik ja valitud kindlustuskaitse:

  • Tervisekindlustus 200 000 eurot, sh Covid-19 ravikulu kuni 50 000 eurot, hambaravi kuni 200 eurot kindlustatu ja kindlustusjuhtumi kohta.
  • Reisi ärajäämine ei ole valitud
  • Reisi katkemine ei ole valitud
  • Pagasikindlustus ei ole valitud
  • Vastutuskindlustus ei ole valitud

Tervisekindlustuse alusel hüvitatakse kindlustatu haigestumise, kroonilise haiguse ägenemise või kindlustatuga juhtunud õnnetuse tagajärjel tekkinud kahju.

Kindlustuskaitse kehtib ööpäev läbi, st nii treeningutel, võistlustel kui vabal ajal.

Kindlustusterritoorium: kogu maailm. Kindlustuskaitse ei kehti Eestis. Kindlustuskaitse ei kehti Venemaa Föderatsiooni, Valgevene, Ukraina ja Iisrael territooriumitel. Kindlustusandja ei hüvita mis tahes nõudeid ega kahju, mis on tekkinud või põhjustatud eelpool nimetatud territooriumitel.

Kindlustuslepingu kehtivusaeg on märgitud poliisil. Kindlustuslepingu lõpetamise õigus on kindlustusvõtjal Eesti Võimlemisliit MTÜ.

Tegutsemine kahjujuhtumi korral: juhtumi korral tuleb pöörduda esimesel võimalusel arsti poole, täita arsti ettekirjutusi ja teha kõik endast sõltuv, et hoida ära vigastuste suurenemist. Kindlustusjuhtumi toimumisest tuleb kindlustusandjat teavitada esimesel võimalusel, esitada andmed juhtunu ja eeldatava raviaja kohta ning täita edaspidi kindlustusandja esindaja juhiseid. Kahjuteadet saab esitada ERGO kodulehel https://www.ergo.ee/kahjujuhtum/onnetusjuhtum. Kindlustusjuhtumi toimumise tõendamise kohustus lasub kindlustatud isikul. Kahjupartner välismaal (näiteks kui on vajadus haiglaravi järele) – Euro-Center Prague s.r.o., tel +420 221 860 616, e-post help@euro-center.com.

Kindlustuslepingu suhtes kehtivad kindlustustingimused leiab ERGO veebilehel https://www.ergo.ee/ergo/tingimused-ja-vormid/tingimused  

Kaebuste ja vaidluste lahendamine: Kindlustusandja tegevuse peale võib esitada kaebuse Finantsinspektsiooni (Sakala 4, Tallinn). Kliendil on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue kindlustusandjale ja tagada kindlustusandjale võimalus nõudele vastata. Kui klient ei ole kindlustusandja vastusega rahul, on tal võimalik pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole. Lisateave on Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehel www.eksl.ee. Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus. Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.

Kindlustustingimustega saab tutvuda:

https://www.ergo.ee/ergo/tingimused-ja-vormid/tingimused

https://www.ergo.ee/ergo-ru/usloviia-i-formy/usloviia-i-formy

https://www.ergo.ee/ergo/tingimused-ja-vormid/teabedokumendid

https://www.ergo.ee/ergo-ru/usloviia-i-formy/informacionnye-dokumenty