tegutsemiskord

EESTI VÕIMLEMISLIIDU TEGUTSEMISKORD

Alus: Eesti Võimlemisliidu põhikiri punkt 32, alapunkt 10.

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Eesti Võimlemisliidu (EEVL) tegutsemiskord on  juhindumiseks ja täitmiseks kõikidele, kes korraldavad vabariigis võimlemise üritusi ja võistlusi või osalevad nendel.

1.2 EEVL tegutsemiskord  kehtib alates 01.02.2003. a.

2. VÕISTLUSTE JA ÜRITUSTE  LÄBIVIIMINE

2.1 Kõikide EEVL ja/või tema liikmesklubide poolt korraldatavate võistluste ja ürituste aluseks on toimkondade esitatud ja juhatuse poolt kinnitatud võimlemise kalenderplaan.
 
2.2 Eestis toimuvaid võimlemisvõistlusi/üritusi juhivad ja korraldavad EEVL toimkonnad, kes määravad iga võistluse/ürituse vastutavaks korraldajaks konkreetse klubi või üksikisiku.

2.3 EEVL liikmesklubidel on õigus korraldada rahvusvahelisi, vabariiklikke  (s.h. klubide lahtiseid) ja piirkondlikke võistlusi vaid juhul, kui nende toimumiseks on EEVL sekretariaadile esitatud tähtaegselt vastav taotlus koos eelneva võistluspaiga broneerimise kinnitusega.  Piirkondlike meistrivõistluste korraldamiseks on vajalik eelnev kooskõlastus vastava piirkonna kohaliku omavalitsusega või haldusüksuse spordiorganisatsiooniga.

2.4 Kõikide EEVL ja/või tema liikmesklubide poolt korraldatavate võistluste/ürituste alusdokumendiks on juhend (inglise-keeles invitation), mis on kooskõlastatud EEVL sekretariaadiga ning  vastava ala toimkonna ja/või juhi poolt.

2.5 Võistluste/ürituste läbiviimisel rakendatakse FIG, UEG, IFAGG poolt kehtestatud võistlusmäärusi ning EEVL-i juhatuse, toimkondade ja töörühmade poolt vastu võetud otsuseid nooremate vanusklasside nõuete osas. Lapsi lubatakse võistlema alates 7-ndast eluaastast (võistluste toimumise ajaks on saanud 7.a.).

2.6  Kõik vabariigis toimuvad võimlemisvõistlused tuleb korraldada vastavalt kinnitatud võistlusklasside vanustele:

Spordiala

Mini-

Laste-

Noorte-

Juunior-

Meistriklass

ILUVÕIMLEMINE

7-8

9-10

11-12

13-15

16 ja vanemad

RÜHMVÕIMLEMINE

7-9

10-12

12-14

14-16

16 ja vanemad

SPORTAEROOBIKA

7-9

9-11

12-14

15-17

18 ja vanemad

SPORTAKROBAATIKA

         

                individuaalvõistlus

7-8

8-12

12-14

12-19

15 ja vanemad

                paaris- ja rühmkavad

7-10

8-15

  9-16

11-19

15 ja vanemad

TRAMPOLIINVÕIMLEMINE

7-9

9-12

12-14

14-18

18 ja vanemad

TEAMGYM

7-9

9-12

12-14

13-17

16 ja vanemad

 


2.7 Täiendavate võistluste ja ürituste korraldamiseks peavad vastava ala toimkonnad või liikmesklubid tegema põhjendatud ettepanekud EEVL sekretariaadile, kes otsustab koos vastava ala toimkonna juhiga nende läbiviimise vajalikkuse ja kalenderplaani lisamise.

2.8 Kalenderplaanis olevaid võistlusi/üritusi võib ära jätta ja läbiviimise aega muuta  ainult vastava toimkonna ettepanekul.

3. EESTI  VÕIMLEMISLIIDU  VÕISTLUSTE KORRALDAMINE

3.1 EEVL annab vastavalt esitatud taotlustele kalenderplaaniliste võistluste korraldamisõiguse ühele klubile, kes tagab võistluste läbiviimise ning kõigi kulude katmise vastavalt EEVL-i ja klubi vahelisest võistluste korraldamise lepingust tulenevate õiguste ja kohustustega.

3.2 Klubi võtab enda vastutusel korraldada võistlused, teostades kõik sellega seonduvad toimingud, kattes vajalikud kulutused võistlejatelt laekunud osavõtumaksudest, piletimüügist ning sponsoritelt saadavast tulust ja muudest võimalikest vahenditest.

3.3 Klubi tagab võistluse läbiviimisel:

 • võistluspaiga broneerimise ja selle ettevalmistamise (vaip, pealtvaatajate kohad, tasuta tualett- ja riietusruumid jne);
 • arvete väljastamise võistlustele registreerunud klubidele osavõtumaksu tasumiseks;
 • vähemalt 5 päeva enne võistluse algust võistluste ajakava ja võistlemise järjekorra kooskõlastamise EEVL sekretariaadi ja vastava ala toimkonna juhatusega ning info edastamise kõikidele võistlevatele organisatsioonidele ning avaldatamise kodulehtedel;
 • võistluspäeva lõppemise hiljemalt kell 20.00;
 • võistluspaiga varustamise tehniliste vahenditega (kompuuterteenindus, muusikaaparatuur koos võimendusega, mikrofonid, valgustus, jne) ja kindlustab nende töökorras oleku;
 • nõutava kvalifikatsiooniga kohalikud kohtunikud, ajamõõtjad, piirikohtunikud jm abistava personali;
 • kohtunikele lauad ja toolid ning nende eraldatuse pealtvaatajatest ja teistest kõrvalistest isikutest;
 • võistluspaiga kujunduse (lilled, lipud, plakatid, toetajate reklaamtahvlid jne);
 • võistluse (eel)reklaami erinevates meediakanalistes kui kohapeal;
 • soovi korral võistluste online ülekande;
 • võistluste korrektse juhtimise eesti keeles;
 • meditsiinilise teenendamise võistluspaigas;
 • võistluste piduliku avamise ja lõpetamise;
 • võitjatele auhinnad (v.a. medalid ja diplomid) ning võitjate autasustamise;
 • sekretariaadi töö:
  • sh D vormide korrektse täitmise kohtunike poolt (kohtuniku number, nimi/ allkiri) ning nende (Eesti MV ja KV) säiltamise vähemalt 6 kuud peale võistluste toimumist;
  • tagama kohtunike objektiivse hindamise;
  • võistlusprotokollide korrektse täitmise, mis sisaldab ühtlasi kohtunike paneelide koosseisu
 • ametlike võistlusprotokollide saatmise koos kohtunike üksikhinnetega EEVL sekretariaadile ja

osavõtvatele organisatsioonidele hiljemalt 1 päev pärast võistluse toimumist e-posti teel;

 • EEVL sekretariaadi teavitamise kohtunikest, kellele on määratud sanktsioonid, vähemalt 3 päeva jooksul pärast võistluste toimumist.

3.4. Vabariiklikke võistlusi korraldaval klubil on õigus teha ettepanekuid võistluste kohtunike paneelide moodustamiseks, mis kooskõlastatakse vastava ala toimkonna juhatuse poolt.

3.5. Võistlust korraldaval klubil on õigus teha EEVL sekretariaadile põhjendatud ettepanekuid võistluste toimumise aja muutmiseks, kes kooskõlastades vastava ala toimkonna juhatusega langetab otsuse.

3.6. Võistlust korraldaval klubil ei ole õigust ülesantud võistlejaid iseseisvalt võistlustelt eemaldada. Probleemide ilmnemisel on vajalik teavitada sellest Eesti Võimlemisliidu sekretariaati ja toimkonna juhti.

4. KRITEERIUMID EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE JA KARIKAVÕISTLUSTE KORRALDAMISEKS

4.1. Erinevate võimlemisalade Eesti meistri- ja karikavõistlused peavad olema EEVL juhatuse poolt kinnitatud kalenderplaanis ning selle korraldamise koordineerib Eesti Võimlemisliit.

4.2. Võistluste korraldamise aluseks on võistlusjuhend, mis koostatakse vastava ala toimkonna/töörühma poolt ning kooskõlastatakse EEVL sekretariaadiga.

4.3. Eesti meistri- ja karikavõistlused viiakse läbi vastavalt EEVL poolt kinnitatud vanustele ainult A grupis ning järgmistes vanusklassides: meistriklass, juunioriklass, noorteklass, lasteklass. Eesti Karikavõistlusi võib lisaks korraldada ka miniklassile.

4.4. Võistlejate vanuseid arvestatakse sünniaasta järgi, v.a. 7-aastased, kes on lubatud võistlema ainult juhul, kui nad on saanud võistluste toimumise kuupäevaks 7 aastaseks.

4.5. Eesti meistrivõistluste korraldamine

4.5.1.Võistlustel osalevad võimlejad peavad olema vähemalt 3-st EEVL liikmesklubist, kus treenivad vähemalt kahe EEVL poolt kinnitatud vanusklassi võimlejad alates lasteklassist. Klubid peavad asuma vähemalt kahes territoriaalses üksuses, milleks on maakonnad ja Tallinna, Tartu, Kohtla-Järve, Narva ning Pärnu linnad.

4.5.2.Võistlusprogramm peab vastama Rahvusvahelise Liidu poolt kehtestatud   võistlusmäärustele ning viiakse läbi samades harjutustes, kategooriates ning vanusklassides. Vastavalt juhendile võivad võistlused toimuda nii mitmevõistluses kui ka üksikaladel. Finaalvõistluste toimumise korral lubatakse finaali maksimaalselt kuus paremat võimlejat/võistkonda eelvõistluse tulemuste põhjal.

4.5.3.Võistluste toimumiseks peab osalevaid vanusklasse olema vähemalt 2 ning iga vanusklassi harjutuses, kategoorias jne. osalema vähemalt 4 individuaalvõimlejat või võistkonda (paari, kolmikut jne.)

5. VÕISTLUSTEKS  JA  ÜRITUSTEKS REGISTREERIMINIE

5.1. Võistlustest või üritustest osavõtvad klubid peavad esitama 15 (viisteist) päeva enne (kui võistlusjuhend ei määratle teisiti)  võistluse/ürituse algust kirjalikult nõutava vormikohase registreerimislehe EEVL sekretariaadile  ja koopia korraldajatele.

5.2. Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise korral.

5.3. Vastavalt registreerimisele tasutakse osavõtumaks korraldajate poolt saadetud arve alusel vähemalt 5 päeva enne võistluse/ürituse algust. Osavõtumaksu mittelaekumisel vähemalt 2 päeva enne võistluste/ürituste algust, lubatakse võimleja/rühm võistlema ainult 1,5 kordse osavõtumaksu tasumise korral, kas ülekandega (maksekorraduse esitamisel) või sularahas kohapeal.

5.4. Võistlusel/üritusel mitteosalenud võimleja/rühma osavõtumaksu tagastamine on võimalik ainult tervisliku tõendi alusel. Antud juhul on korraldajal kohustus tagastada osavõtumaks vähemalt 50% ulatuses.

5.5. Juhul, kui rühmal ei ole võimalik võistlusel/üritusel * osaleda vastavalt juhendis toodud nõuetele, tuleb klubil esitada taotlus eraldi dokumendina, märkides konkreetse põhjuse. Seejärel teatatakse klubile, kas taotlus rahuldatakse või mitte. * Kehtib ainult iluvõimlemise rühmkavade võistluste puhul.

5.6Individuaalvõimlejad, kes on registreeritud võistlustele oma sünniaastale mittevastavas vanusklassis (määratud juhendis), on lubatud osalema ainult väljaspool võistlusarvestust

5.7.  Muudatusi nimelises ülesandmises võib teha kuni 1 tund enne võistluse/ürituse algust.

6. OSAVÕTJAD

6.1 Võistlustest ja üritustest võivad osa võtta kõik EEVL liikmed, kui nad on täitnud punktis 5 esitatud nõuded.

6.2 Rahvusvahelistel (tiitli)võistlustel on õigus esindada Eestit EEVL liikmesklubil ning Eesti kodanikel, kes kuuluvad EEVL liikmesklubisse ja omavad nõutavat spordimeisterlikkust.

6.3 Koondvõistkondade kandidaadid ning delegatsioonide koosseisud rahvusvahelisteks võistlusteks kinnitavad vastava ala toimkonnad/ töörühmad kooskõlastatult EEVL sekretariaadiga.


7. KOHTUNIKUD

7.1 Igale EEVL poolt korraldatavale võistlusele tuleb registreerimislehel märkida  nimeliselt iga klubi esindavad kohtunikud.

7.2 Kohtunikud peavad võistluspaigas olema vähemalt 30 minutit enne võistluste algust, kui ei ole teatatud teisiti.

7.3 Kohtunikud on kohustatud teadma ja täitma võistlusmäärusi, omama nõutavat vormikohast riietust, mitte lahkuma ilma loata enne võistluste lõppu.

8.   VÕISTLUSVÕIMLEJATE ÜLEMINEK ÜHEST KLUBIST TEISE

8.1 Klubi liikmeks vastuvõtmine ja sealt lahkumine toimub vastavalt klubi põhikirjale aktsepteerides Eesti Võimlemisliidu (EEVL) poolt kehtestatud korda.

8.2 Võistlusvõimleja on võimleja, kes on võistelnud vähemalt kahel õppeaastal / hooajal vabariiklikel võimlemisvõistlustel A grupis (iluvõimlemises ainult individuaalses mitmevõistluses).

8.3 Võistlusvõimleja üleminek ühest klubist teise toimub võimleja või lapsevanema (juhul kui võimleja on noorem kui 19 a. ) ülemineku-avalduse alusel klubi juhatusele. Avalduses tuleb ära näidata klubi nimi, kuhu võimleja soovib siirduda. ÜLEMINEKUAVALDUS 

8.4 Võistlusvõimleja üleminekul ühest klubist teise on võimlejal kohustus tasuda eelmisele klubile kokku lepitud igakuine treeningtasu/klubi maks avalduse esitamise kuupäeva seisuga.

8.5 Võistlusvõimleja klubi vahetamisel ei ole õigust nõuda üleminekutasu.

8.6 Võistlusvõimleja klubi vahetamisega seonduvad küsimused lahendatakse esmajoones klubi omavaheliste kokkulepetega.

8.7 Võistlusvõimleja ei või alustada uues klubis treenimist enne, kui on esitanud üleminekuavalduse klubile, kust ta soovib lahkuda.

8.8 Kokkuleppe mittesaavutamisel edastavad klubid oma seisukohad koos kõigi asjassepuutuvate dokumentidega sh. üleminekuavaldus, EEVL juhatusele lõplikuks otsustamiseks.

8.9 EEVL juhatus, otsustades võimleja üleminekut ühest klubist teise, arvestab eelkõige võimleja sportlikku kvalifikatsiooni ja kõiki teisi üleminekuga seonduvaid asjaolusid ja teeb lõpliku otsuse.

8.10 Võimleja võib esindada uut klubi, kui on täidetud kõik punktides 8.3. – 8.7. esitatud nõuded.

8.11 Klubi vahetanud võimleja sportlikud tulemused lähevad vahetuse aastal arvesse endisele klubile, esimesel klubimuutusele järgneval kalendriaastal 50% ulatuses endisele ja 50% ulatuses uuele kulbile. Teisest kalendriaastast arvestatakse sportlikud tulemused 100% uuele klubile.

8.12 Üleminekukorra rikkumise puhul klubide, treenerite jt. füüsiliste isikute poolt on EEVL juhatusel õigus rakendada rikkujate suhtes sanktsioone, mis on sätestatud käesoleva korra punktis 11.1.

Põhilised rikkumised, mille puhul sanktsioone võidakse rakendada:

- võistlusvõimlejate üle meelitamise tõendatud asjaolude ilmnemine;
- treeningute alustamine uues klubis enne võimleja poolt üleminekuavalduse esitamist ja endise klubi informeerimist;
- tähtaegadest mittekinnipidamine;
- valeandmete ja -tõendite esitamine;
- muud tõendatavad rikkumised.

9. PROTESTIDE JA PRETENSIOONIDE LAHENDAMINE

9.1   Kõik võimalikud probleemid lahendatakse toimkondade ja võislusi või üritusi läbiviivate kohtunikepaneelide ja korraldajate poolt lähtudes EEVL põhikirjast ja tegutsemiskorrast. Lahenduse mitteleidmisel edastatakse küsimus EEVL sekretariaadile lõplikuks otsustamiseks.

9.2   Eriti kiireloomuliste küsimuste lahendamiseks (otsustamiseks), mis vajavad kohest seisukohta (otsust), võib EEVL peasekretär korraldada juhatuse liikmete telefoniküsitluse, mille tulemus protokollitakse otsusena.

9.3 Protestid ja pretensioonid võistluste/ürituste läbiviimise, korralduse ja kohtunike tegevuse kohta, mis ei saanud rahuldavat lahendust võistluste/ürituste toimumise ajal, esitatakse EEVL sekretariaadile kirjalikult 2 nädala jooksul pärast võistluste/ürituste lõppemist koos 50 eurose protestimaksu tasumisega EEVL-i arvelduskontole. Protestimaksu tasumata jätmise korral protesti ei arutata.

9.4 Protesti võib esitada klubi esindav treener või klubi juhtkond.

9.5 Protesti rahuldamisel punktis 9.3 märgitud protestimaks tagastatakse.

10. EESTI VÕIMLEMISLIIDU TREENERITE JA KOHTUNIKE KÄITUMISE EESKIRJAD 

10.1  Eesti Võimlemisliidu (EEVL) klubide treenerid ja kohtunikud on teadlikud ja järgivad kõiki Rahvusvahelise Võimlemisföderatsiooni (FIG)  eetika koodeksi ja Eesti Olümpiakomitee (EOK) treeneri eetika koodeksi reegleid ja EEVL treenerite ja kohtunike käitumise eeskirjad.

10.2  Treener/kohtunik  järgib ja täidab kõiki nõudmisi, mis on ajendatud kohustusest austada ja kinni pidada kõikidest hea tava reeglitest teiste võimlemisklubide treenerite ja kohtunike ning võimlejate suhtes nii võistlustel kui väljaspool seda.

10.3 Treener/kohtunik peab austama kõigi treenitavate eneseväärikust, tunnustama igaühe panust ning õigust olla nii sõnaliselt kui füüsiliselt ahistamata. 

10.4  Treener/kohtunik peab tunnistama, et kõigil treeneritel on võrdne õigus oodata oma treenitavate reeglitepärases võistluses edu. Märkused, soovitused ja kriitika tuleb esitada otse vastavale inimesele ja nendest tuleb rääkida omavahel, mitte avalikult. 

10.5 Treener/kohtunik peab hoidma kõrgel võimlemise head mainet nii Eestis kui rahvusvaheliselt  ja mitte esinema oma koduklubi või alaliitu kahjustavate avalduste ja arvamustega nii siseküsimuste kui treenerite või kohtunike tegevuse osas ning keelduma kolmandatele isikutele sellekohaste kommentaaride andmisest. 

10.6  Treener/kohtunik peab oma isikliku käitumisega kinni järgmistest eetilistest väärtustest:
        väärikus – kõikidel inimestel on võrdsed õigused, olenemata nende soost, päritolust, rahvusest, usust, vaadetest ja võimetest. 
        ausus – treener/kohtunik on aus ja heasoovlik, soodustab probleemide avameelset arutlemist ja vastutab oma sõnade eest.  Treener/kohtunik taunib silmakirjalikkust ja väldib intriige, teiste halvustamist ning ei kiida heaks kadedust ega kahjurõõmu. 
         õiglus – treener/kohtunik taotleb konfliktide õiglast lahendamist ning hindamisel ja hinnangute andmisel on alati objektiivne.

10.7  Treener/kohtunik peab austama treeneri ametiväärikust ning olema alati välimuselt ja käitumiselt korrektne. Ka väljapool treening- ja võistluskeskkonda peab olema treenitavatele ja kolleegidele eeskujuks.

10.8 Treeneril/kohtunikul on keelatud suitsetada treenitavate juuresolekul ning spordihoone vahetus läheduses (a´ 50 m). Treener/kohtunik peab olema treeningu ajal kaine ega tohi ei enne tööd ega töö ajal tarvitada alkoholi.

10.9 EEVL klubidel on õigus sätestada oma treeneritele/ kohtunikele kohustuslikke lisareegleid, mis on kooskõlas heade tavade ja kommetega, reguleerimaks võimlemisalast tegevust ning kaitsmaks efektiivsemalt treenerite/kohtunike ja võimlejate õigusi ja kohustusi.

10.10   Antud eeskirjade ja üldtunnustatud eetika- ja moraalinormide rikkumise korral võib EEVL juhatuse otsusega kasutusele võtta meetmeid ja sanktsioone sõltuvalt rikkumise raskusastmele alljärgnevalt:
        - hoiatuse või noomitusega
        - ajutise kõrvaldamisega võistlustelt teatud perioodiks
        - rahatrahviga

10.11   Sanktsioonide määramisel edastatakse vastavasisuline kirjalik teade. 


Lisa: Eesti Võimlemisliidu kohtunike käitumise eeskirjad võistlustel

11. VASTUTUS

11.1 EEVL põhikirja, tegutsemiskorra ja käitumise eeskirja nõuete mittetäitmise eest võib karistada  toimkondade või ürituse korraldaja/peakohtuniku ettepanekul EEVL juhatuse otsusega sõltuvalt rikkumise raskusastmest alljärgnevalt:
- hoiatuse või noomitusega
- võistluskeeluga
- EEVL-st väljaheitmisega
- rahatrahviga

11.2 Küsimustes, mida käesolevas korras ei ole käsitletud või mis on seotud vääramatu jõuga, langetab otsuseid EEVL juhatus.