Treenerikutse andja on Eesti Olümpiakomitee (EOK). Kutseandmise korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega vastava spordiala treenerite hindamiskomisjonid. Spordiala treenerite hindamiskomisjonid kontrollivad taotleja vastavust nõuetele, korraldavad kutseeksameid, eralast õppekava arendust ja taseme- ja täiendõpet.  Nõuded kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on sätestatud kutsete andmise korras.

NÕUDED TREENERIKUTSE TAOTLEMISEKS

TÄHELEPANU! Kutse taotlemisel (esmane ja taseme tõstmisel) ning taas taotlemisel on vajalik kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või täiendkoolituse (6 tundi) läbimine. Esmaabikoolituse võib läbida ükskõik millise kvalifitseeritud pakkuja juures.

Kutse taotlemine (esmane ja taseme tõstmine)

Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu poolt 11.11.2020 kinnitatud kutse andmise korrale, peab kutse taotleja vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud taseme- ja täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja teisi nõudeid dokumentidega.

Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada kutse taotlemise nõudeid kooskõlastades need eelnevalt Eesti Olümpiakomiteega.minu.treenerikutse

Abitreeneri, EKR _3 kutse taotlemise eelduseks on:

 • vanus vähemalt 18 aastat, abitreener, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi ja spetsialiseerumise erialal/ spordialal 30 tundi, soovitavalt keskharidus ja spordiala harrastuse kogemus.

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

 • keskharidus, abitreener, tase 3 kutse omamine, lisaks abitreeneri tasemekoolitusele kogumahus 60 tundi nooremtreener, tase 4 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 50 tundi ja spetsialiseerumise erialal/ spordialal 50 tundi ning vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreener, tase 3 kutsetasemel;
 • kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.

Treeneri, EKR_5 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:

 • nooremtreeneri tasemekoolitustele kogumahus 160 tundi treener, tase 5 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 70 tundi ja spetsialiseerumise erialal/ spordialal 70 tundi ning erialane katkematu töökogemus abitreeneri, tase 3 ja nooremtreeneri, tase 4 kutsetasemel viimase 3 aasta jooksul.
 • viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4 aasta jooksul;
 • 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.

Lisaks EEVL täiendavad nõudmised:

 –  Ilu-, rühm- ja akrovõimlemine – õpilased osalenud vähemalt 1 kord võimlemise vabariiklikel või maakondade/linnade    meistrivõistlustel;  
–  Harrastusvõimlemine – õpilased osalenud vähemalt 1 kord GymnaFestil või teistel vabariiklikel võimlemisüritustel.

Vanemtreeneri, EKR_6 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:

 • treener, tase 5 kutse omamine, erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ning vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul;
 • viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul;
 • 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 8-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul.

Lisaks EEVL täiendavad nõudmised:

 •  Iluvõimlemine –  õpilased osalenud vähemalt 2-l aastal viimase 4 aasta jooksul Eesti iluvõimlemise meistri- ja karikavõistlustel (välja arvatud Lootuste KV) laste-, noorte-, juunioride- või meistriklassis  ning saavutanud nimetatud võistlustel mitmevõistluses 1.- 8. koha (rühmkavade võistlustel juhendades rühma põhitreenerina);
 •  Rühmvõimlemine –  õpilased osalenud vähemalt 2 aastat viimase 4 aasta jooksul vabariiklikel rühmvõimlemise võistlustel, juhendades rühma põhitreenerina;
 •  Akrovõimlemine – õpilased osalenud vähemalt 2 aastat viimase 4 aasta jooksul akrovõimlemise vabariiklikel või maakondade/linnade meistrivõistlustel, (rühmade puhul tegutsedes põhitreenerina);

Harrastusvõimlemine – õpilased osalenud vähemalt 2 aastat viimase 4 aasta jooksul GymnaFestil või teistel vabariiklikel võimlemisüritustel, juhendades rühma põhitreenerina

Meistertreener, tase 7 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

 • vanemtreener, tase 6 kutse omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialase magistri tasemele vastav haridus, erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud erialased publikatsioonid ja/või tegevus treenerite koolitajana;
 • vanemtreener, tase 6 kutse omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatuderialased publikatsioonid ja/või tegevus treenerite koolitajana.

Eliittreener, tase 8 kutse taotlemise eelduseks on:

 • meistertreener, tase 7 kutse omamine, kestval ja akadeemilise kõrgtasemega võrreldaval määral omandanud kutsealased tipposkused ja -teadmised, lisaks vastavus vähemalt neljale järgmistest nõuetest (vastavalt EOK treenerite kutsekomisjoni hinnangule):
 1. on tunnustatud ja oma tulemuslikku treeneritööd korduvalt tõendanud rahvusvahelisel tipptasemel;
  b. omab rahvusvahelist autoriteeti koondiste juurde kutsutud eksperdina/treenerina;
  c. on avaldanud erialaseid artikleid või valitud esinema rahvusvahelise tasemega konverentsidel;
  d. on olnud kestvalt eeskujuks ning ausa mängu ja puhta spordi ideaalide eest seisja;
  e. on tegev/tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga/või teadustöö valdkonnas;
  f. tema uute ideede või protsesside arendamise tulemused on rahvusvaheliselt kasutusel.