Treenerikutse andja on Eesti Olümpiakomitee (EOK). Kutseandmise korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega vastava spordiala treenerite hindamiskomisjonid. Spordiala treenerite hindamiskomisjonid kontrollivad taotleja vastavust nõuetele, korraldavad kutseeksameid, eralast õppekava arendust ja taseme- ja täiendõpet.  Nõuded kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on sätestatud kutsete andmise korras.

Kutse taotlemine toimub ainult läbi Spordiregistri (minu.treenerikutse.ee):

Kutse taotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:
1) avaldab taotleja elektroonilises keskkonnas kutsetaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu ja
sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise,
2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib elektrooniline keskkond vormikohase CV,
3) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
4) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist,
5) tasemekoolituse üldainete läbimist tõendavad dokumendid laetakse elektroonilisse keskkonda
koolitaja poolt,
6) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda tasemekoolituse erialaosa ja täienduskoolituse läbimist
tõendavad dokumendid,
7) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude
tasumise kohta.

Dokumentide esmase läbivaatamise teostab ainult Sporditeabe ja -koolituse Sihtasutus. 

TÄHELEPANU! Kutse taotlemisel (esmane ja taseme tõstmisel) ning taas taotlemisel on vajalik kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või täiendkoolituse (6 tundi) läbimine. Esmaabikoolituse võib läbida ükskõik millise kvalifitseeritud pakkuja juures.

Kutse taotlemine (esmane ja taseme tõstmine)

Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu poolt 06.04.2022 kinnitatud kutse andmise korrale, peab kutse taotleja vastama eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud taseme- ja täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja teisi nõudeid dokumentidega.

Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada kutse taotlemise nõudeid kooskõlastades need eelnevalt Eesti Olümpiakomiteega. 

NÕUDED TREENERIKUTSE TAOTLEMISEKS:

Abitreeneri, EKR _3 kutse taotlemise eelduseks on:

 • vanus vähemalt 18 aastat, abitreeneri, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi ja spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 30 tundi, viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi), soovitavalt keskharidus ja spordiala harrastuse kogemus.

Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

 • keskharidus, abitreeneri, tase 3 kutse omamine, lisaks abitreeneri tasemekoolitusele kogumahus 60 tundi nooremtreeneri, tase 4 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 50 tundi ja spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 50 tundi, viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) ning vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeneri, tase 3 kutsetasemel;
 • kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning koolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses või vähemalt nooremtreeneri, tase 4 erialase tasemekoolituse läbimine, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi).

Treeneri, EKR_5 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:

 • keskharidus, nooremtreeneri, tase 4 kutse omamine, lisaks abitreeneri ja nooremtreeneri tasemekoolitustele kogumahus 160 tundi treeneri, tase 5 tasemekoolitus läbimine spordi üldainetes mahus 70 tundi ja spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 70 tundi, viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) ning erialane katkematu töökogemus abitreeneri, tase 3 ja nooremtreeneri, tase 4 kutsetasemel viimase 3 aasta jooksul.
 • nooremtreener, tase 4 kutse omamine ja vähemalt 1 aastane töökogemus antud tasemel, kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane koolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses või treener, tase 5 erialase tasemekoolituse läbimine, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)
 • kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses või treener, tase 5 erialase tasemekoolituse läbimine, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) vähemalt 1-aastane erialane töökogemus

Lisaks EEVL täiendavad nõudmised:

 –  Ilu-, rühm- ja akrovõimlemine – õpilased osalenud vähemalt 1 kord võimlemise vabariiklikel või maakondade/linnade    meistrivõistlustel;  
–  Harrastusvõimlemine – õpilased osalenud vähemalt 1 kord GymnaFestil või teistel vabariiklikel võimlemisüritustel.

Vanemtreeneri, EKR_6 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

 • treeneri, tase 5 kutse omamine, erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) ning kokku vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul tasemetel abitreener, tase 3, nooremtreener, tase 4 ja treener, tase 5;
 • treeneri, tase 5 kutse omamine ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus antud tasemel, kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ning viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi
  täiendkoolitus (6 tundi). 

Lisaks EEVL täiendavad nõudmised:

 •  Iluvõimlemine –  õpilased osalenud vähemalt 2-l aastal viimase 4 aasta jooksul Eesti iluvõimlemise meistri- ja karikavõistlustel (välja arvatud Lootuste KV) laste-, noorte-, juunioride- või meistriklassis  ning saavutanud nimetatud võistlustel mitmevõistluses 1.- 8. koha (rühmkavade võistlustel juhendades rühma põhitreenerina);
 •  Rühmvõimlemine –  õpilased osalenud vähemalt 2 aastat viimase 4 aasta jooksul vabariiklikel rühmvõimlemise võistlustel, juhendades rühma põhitreenerina;
 •  Akrovõimlemine – õpilased osalenud vähemalt 2 aastat viimase 4 aasta jooksul akrovõimlemise vabariiklikel või maakondade/linnade meistrivõistlustel, (rühmade puhul tegutsedes põhitreenerina);
 • Harrastusvõimlemine – õpilased osalenud vähemalt 2 aastat viimase 4 aasta jooksul GymnaFestil või teistel vabariiklikel võimlemisüritustel, juhendades rühma põhitreenerina

Meistertreener, tase 7 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:

 • vanemtreeneri, tase 6 kutse omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialase magistri tasemele vastav haridus, erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi), vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud erialased publikatsioonid ja/või tegevus treenerite koolitajana; 
 • vanemtreeneri, tase 6 kutse omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste, viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud erialased publikatsioonid ja/või tegevus treenerite koolitajana. 

Eliittreener, tase 8 kutse taotlemise eelduseks on:

 • meistertreeneri, tase 7 kutse omamine, kestval ja akadeemilise kõrgtasemega võrreldaval määral omandanud kutsealased tipposkused ja -teadmised, lisaks vastavus vähemalt neljale järgmistest nõuetest (vastavalt EOK treenerite kutsekomisjoni hinnangule): a. on tunnustatud ja oma tulemuslikku treeneritööd korduvalt tõendanud rahvusvahelisel tipptasemel; b. omab rahvusvahelist autoriteeti koondiste juurde kutsutud eksperdina/treenerina; c. on avaldanud erialaseid artikleid või valitud esinema rahvusvahelise tasemega konverentsidel; d. on olnud kestvalt eeskujuks ning ausa mängu ja puhta spordi ideaalide eest seisja; e. on tegev/tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga/või teadustöö valdkonnas; f. tema uute ideede või protsesside arendamise tulemused on rahvusvaheliselt kasutusel.